Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

1. Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of opdrachten door Voscom Automatisering (ook te noemen verkoper) met derden aangegaan.
1.2 Indien de opdrachtgever leverings- , verkoop- , of inkoopvoorwaarden hanteert die afwijken van onze voorwaarden, zullen deze ons niet binden tenzij zij uitdrukkelijk schriftelijk worden geaccepteerd.
1.3 Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van verkoper heeft gekocht wordt geacht bij eventueel daarna mondeling, schriftelijk, telefonisch, elektronisch of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.
2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Wij hebben het recht om een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.
3. Prijzen
3.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende inkoopprijzen. Indien zich nadien prijsverhogingen mochten voordoen ( bijv. i.g.v. wijziging dollarkoers, verhoging van rechten, accijnzen etc.), dan behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de opdrachtgever door te berekenen.
3.2 De opgegeven prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting. Eventuele kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht op die kortingen bij volgende transacties.
4. Annulering en wijziging
4.1 Voor annulering van een opdracht is onze toestemming vereist. Bij annulering van een aan ons verstrekte opdracht zijn alle door ons ter zake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is ter zake van annuleringskosten minimaal 20% der hoofdsom aan ons te voldoen i.g.v. speciaal voor opdrachtgever bestelde producten en minimaal 10% i.g.v. andere producten, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk door ons zijn gemaakt.
4.2 Het bepaalde in het voorgaande artikel geldt onverminderd ons recht op vergoeding wegens winstderving komende van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.
4.3 Indien verkoper door overmacht of andere omstandigheden buiten zijn macht om wordt verhinderd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is hij gerechtigd, te zijner keuze, de uitvoering op te schorten totdat de overmacht of die omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk door een aan de opdrachtgever gerichte brief of telefax ontbonden te verklaren, zonder aan enige schadevergoeding gehouden te zijn.
5. Levering en vervoer
5.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn en worden bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk en enkel schriftelijk anders overeengekomen.
5.2 Vervoer van de te leveren zaken geschiedt – behoudens andersluidend beding- voor rekening van de opdrachtgever.
6. Eigendomsbehoud
6.1 Het eigendom van de geleverde zaken gaat van ons over op de koper eerst nadat de koper de koopprijs en al het overige dat hij uit hoofde van deze overeenkomst aan ons is verschuldigd (incl. eventuele rentes en boetes) heeft voldaan.
6.2 Ingeval de koper enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. De koper machtigt verkoper de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
6.3 De koper is verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen, indien zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van ons rust, in beslag worden genomen.
6.4 Het is niet toegestaan de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen buiten de normale uitoefening van het bedrijf, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
7. Reclames
7.1 Eventuele reclames dienen onmiddellijk schriftelijk te geschieden, echter uiterlijk binnen 2 dagen na ontvangst der zaken of de verrichting van de diensten, e.e.a. teneinde verkoper in de gelegenheid te stellen de juistheid en de aard van de reclame te kunnen onderzoeken.
7.2 De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 2 dagen na ontvangst daarvan op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting akkoord te hebben bevonden.
7.3 Door ons geleverde zaken worden slechts teruggenomen mits binnen de termijn gereclameerd, en dienen na verkrijging van onze toestemming binnen 7 dagen na reclamatie franco aan ons vestigingsadres te worden afgeleverd.
7.4 De waarde van de teruggeleverde zaken, voor zover afgeleverd binnen de gestelde termijnen, wordt volledig gecrediteerd indien de reden van reclamering geheel te wijten is aan verkoper. Indien de reden van reclamering te wijten is aan koper, en/of de levering niet binnen de gestelde termijnen heeft plaatsgevonden, zal creditering plaatsvinden onder aftrek van 15% behandelingskosten, met een minimum van € 5,- per artikelnummer, ongeacht het aantal.
8. Afwijkingen
8.1 Geringe afwijkingen in kwaliteit, welke normaliter niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond leveren voor reclame.
8.2 Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.
9. Garantie
9.1 Behoudens hetgeen in artikel 9.3 is bepaald verstrekt verkoper op de door hem geleverde zaken een garantie op materiaal en fabricagefouten. Deze garantie houdt uitsluitend in dat verkoper -zulks naar zijn keuze- naar beste vermogen deze fouten zal (laten) herstellen, dan wel de zaken zal vervangen door een minimaal gelijkwaardig product. Producten of onderdelen daarvan die door verkoper (of zijn vertegenwoordigster van rechtswege) worden vervangen, worden het eigendom van verkoper.
9.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik en/of gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken (bijvoorbeeld vocht, verkeerde netspanning, blikseminslag, statische elektriciteit, etc.) of dat de producten door anderen dan verkoper zijn gewijzigd, c.q. beschadigd of opengemaakt. Indien er sprake is van een buiten de garantie en/of garantietermijn vallende fout zal het product op kopers kosten worden geretourneerd aan koper, waarbij tevens € 20,- behandelingskosten in rekening zal worden gebracht.
9.3 Tenzij anders is overeengekomen en/of schriftelijk gecommuniceerd door verkoper in prijslijsten e.d. geldt ten aanzien van de door verkoper geleverde zaken een garantietermijn van 30 dagen na het tijdstip van facturering. Indien door verkoper producten worden aangeboden met een garantietermijn langer dan 30 dagen, dan is deze langere garantietermijn gebaseerd op een door de fabrikant (of diens vertegenwoordiger van rechtswege) aan verkoper geboden langere fabrieksgarantie. Verkoper biedt deze langere garantietermijn aan namens de fabrikant en onder voorbehoud van de mogelijkheid voor verkoper om bij de fabrikant een vrijblijvend beroep te doen op deze langere garantietermijn. Eventueel door verkoper ter vervanging geleverde producten hebben een garantietermijn van maximaal 30 dagen, gelimiteerd tot het einde van de garantieperiode van het oorspronkelijke
geleverde product. Indien producten worden geleverd met een op de verpakking en/of in de beschrijving vermelde langere garantietermijn, dan dient koper na afloop van de termijn van 30 dagen voor een beroep op deze langere garantieperiode zich rechtstreeks bij de fabrikant of diens vertegenwoordiger te melden.
9.4 Verkoper treedt voor een aantal producten op als vertegenwoordiger van fabrikanten van producten die zelf zorgdragen voor afhandeling van garantieproblemen, hetzij rechtstreeks door inschakeling van derden die de
garantieafhandeling in opdracht van de fabrikant uitvoeren. Koper dient in het geval dat een beroep op de garantie noodzakelijk is zelf rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant of de door fabrikant aangewezen derde.
9.5 De garantiebepalingen zijn slechts van toepassing op onderdelen en samenstellingen. Beroep op garantie als gevolg van normale slijtage opgetreden tijdens de garantieperiode is nadrukkelijk uitgesloten. Geen garantie wordt gegeven op gebruiksgoederen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: inktpatronen en toners van printers), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegezegd door verkoper.
9.6 De garantie vervalt indien een door de leverancier aangebracht serienummer is verwijderd of niet meer leesbaar is als gevolg van beschadiging.
9.7 Verkoper wijst nadrukkelijk zijn verantwoordelijkheid af voor schade als gevolg van verlies van data opgeslagen op media zoals harddisks, floppy’s e.d. Verkoper is slechts verantwoordelijk voor vervanging c.q. reparatie van of vergoeding voor de desbetreffende producten en voor zover deze garantiebepalingen van toepassing zijn. Koper dient zelf veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming van data die zich in of bij de apparatuur bevindt. Verkoper zal nimmer verantwoordelijk zijn voor enig verlies van data.
9.8 Een beroep op garantie kan slechts gehonoreerd worden indien koper gebruik maakt van de op dat moment geldende procedure van verkoper.
10. Aansprakelijkheid
10.1 Indien verkoper aansprakelijk wordt gesteld voor de schade vanwege een ondeugdelijke levering, is hij louter aansprakelijk voor de (aantoonbare) schade die het directe of onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de
overeenkomst door verkoper, met dien verstande dat de aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot creditering van de koopsom van de producten van de desbetreffende levering direct na ontvangst aan het vestigingsadres
van verkoper.
10.2 Aansluitend op het vorige artikel, sluiten wij uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid voor gevolg- c.q. bedrijfsschade ter zake tekortkomingen en/of gebreken uit.
10.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die aan- of door de geleverde zaken wordt veroorzaakt indien e.e.a. het gevolg is van een onjuiste en/of ondeugdelijke koeling, opslag, uitstalling (etc.) van deze zaken.
10.4 De opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen, welke mochten zijn ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van vorderingen door derden op ons ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.
11. Betalingscondities
11.1 Betaling dient te geschieden, zonder enige korting, à contant bij huisbezoeken, en bij levering van tweedehands producten dient de koopsom eerst overgemaakt te worden op het aangegeven bankrekeningnummer, waarna het gekochte geleverd wordt.
11.2 Bij overeenkomst betreffende het samenstellen van een nieuw systeem en het bestellen daarvan, dient een aanbetaling te geschieden van tenminste 50% van het totale verkoopbedrag.
12. Toepasselijk Recht en Geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Met inachtneming van artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Voscom Automatisering en zijn afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de rechter te Zutphen, met dien verstande dat Voscom Automatisering
het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.
13. Aanvulling betreffende occasions
13.1 Bij verkoop van tweedehands systeemkasten geldt een garantietermijn van 3 maanden op de hardware. Als er binnen die termijn hardware defect raakt kan koper de systeemkast terugbrengen en wordt het onderdeel door Voscom Automatisering vergoed. Als hierbij een eventuele herinstallatie van Windows nodig is, hoort dit bij
de garantie inclusief terugbezorgen. Kosten van het opnieuw installeren van randapparatuur e.d. vallen niet onder de garantie.
13.2 Accu’s van tweedehands laptops vallen niet onder de garantie .

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.